Socialna aktivacija: Nov pristop obravnave uporabnikov na centrih za socialno delo in uradih za delo

0
860

Ekonomska kriza je močno vplivala na trg dela (gospodarstva so se na krizo odzvala z zmanjševanjem plač in ukinjanjem delovnih mest). Posledično se je v Sloveniji v času krize povečalo število prejemnikov denarne socialne pomoči. Socialni transferji preprečujejo absolutno revščino, vendar ne omogočajo izhodov iz brezposelnosti. Enega izmed odgovorov na ta problem nudi socialna aktivacija, ki z različnimi ukrepi krepi moč ljudi ter jih tako spodbuja in podpira pri približevanju trgu dela in reševanju socialne problematike.

Socialna aktivacija pomeni celovit pristop v socialni politiki, glavni cilj je opolnomočenje najranljivejših skupin prebivalstva. To je tudi eden ključnih pristopov v evropskem prostoru, s katerim države rešujejo problem dolgotrajne brezposelnosti ter tako zmanjšujejo tveganja ljudi, da zdrsnejo v revščino in socialno izključenost. Socialna aktivacija, ki bo od leta 2017 do leta 2022 sofinancirana s strani RS in Evropskega socialnega sklada, vsebuje vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije ter razvoj kvalitetnih in dostopnih programov.

V Sloveniji je za namen vzpostavitve modela socialne aktivacije Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaposlilo prve koordinatorje socialne aktivacije, v mesecu oktobru pa bodo v programe socialne aktivacije začeli vključevati osebe, primerne za posamezne programe. V regiji JZ Slovenije (Kočevje, Ribnica, Grosuplje, Logatec in Vrhnika) bodo zaposleni trije koordinatorji. Prostori regionalne mobilne enote so v Kočevju na Trgu zbora odposlancev 2 (nekdanji prostori Urada za delo Kočevje).

Pri projektu socialne aktivacije je ključno sodelovanje koordinatorjev socialne aktivacije, centrov za socialno delo in uradov za delo. Centri za socialno delo in uradi za delo predstavljajo enotno vstopno točko za vse, ki se želijo vključiti v programe socialne aktivacije. Strokovni delavci na CSD-jih in uradih za delo bodo glede na ciljne skupine pripravili sezname kandidatov za vključitev v programe. Naloga koordinatorjev bo, da osebam predstavijo programe, ki bodo na voljo v posamezni regiji, vsakega potencialnega udeleženca obravnavajo in usmerijo v ustrezen program socialne aktivacije. Udeležencem bodo nudili spremljanje, podporo in informiranje pred samim vstopom v program, ves čas trajanja programa in tudi po zaključku programa.

Na voljo bosta dve vrsti programov: dolgotrajni in kratkotrajni. Dolgotrajni programi trajajo 11 mesecev. Njihov ključni cilj je razvoj in dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti in znanj, ki bodo okrepile posameznika na osebni ravni in omogočile vključevanje v delovno aktivnost ter približevanje vstopu na trg dela. Ciljna skupina za dolgi program so osebe do 49 let, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in so denarno socialno pomoč v zadnjih 24 mesecih prejeli vsaj 12 – krat. V času vključenosti v dolgi program bodo udeleženci prejeli povračilo potnih stroškov, plačilo stroškov prehrane (3,70 evrov na dan) in nagrado za delo (0,80 evrov na uro). Denar bodo prejemali tedensko, izplačevanje bo v gotovini.

Kratkotrajni programi trajajo približno 3,5 mesecev. Njihov cilj je pridobitev funkcionalnih znanj in socialnih kompetenc. Ciljna skupina za kratki program nima starostne omejitve, vključijo se lahko osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči s kompleksno socialno in zdravstveno problematiko, osebe, ki niso prejemniki denarne socialne pomoči, imajo pa kompleksno socialno in zdravstveno problematiko ter osebe, vpisane v evidence začasno nezaposlenih oseb. V času vključenosti v kratki program bodo udeleženci prejeli povračilo potnih stroškov in stroškov za prehrano. Denar bodo prejemali tedensko, izplačevanje bo v gotovini.

V času vključenosti v programe socialne aktivacije prejemniki denarne socialne pomoči to pomoč ohranijo; prejemanje nagrade, povračila stroškov za prehrano in prevoz pa ne vplivajo na višino denarne socialne pomoči (v smislu, da bi se ta znižala).

Zapis pripravila: Sandra Nušević, koordinatorka socialne aktivacije