60 let gasilske zveze Kočevje

0

V letu 2015 se obeležuje 60-letnica gasillske zveze Kočevje.

Po drugi svetovni vojni so 28. avgusta 1955 prostovoljna gasilska društva Ajbelj, Črni Potok, Dolga vas, Kočevje, Kočevska Reka, Koprivnik, Ložine, Mozelj, Osilnica, Polom, Stara Cerkev, Stari Log, Šalka vas, Vas – Fara ter prostovoljna industrijska gasilska društva Nova žaga, Tekstilana in Rudnik ustanovila Občinsko gasilsko zvezo Kočevje. V letu 2015 se obeležuje njena 60-letnica.

ObGZ Kočevje so se po letu 1957 pridružila še PGD Predgrad, PGD Podpreska, PGD Draga in PGD Struge. ObGZ Kočevje je bila na občnem zboru 25. oktobra 1997 preimenovana v Gasilsko zvezo Kočevje.

V prvih letih delovanja ObGZ Kočevje, so se ustanovitelji srečevali s pomanjkanjem finančnih sredstev. Društva so bila slabo tehnično opremljena, gasilskih vozil razen v PGD Kočevje ni bilo, orodišča so bila največkrat lesena in majhna. To je bila v veliki meri posledica druge svetovne vojne ter odselitve večinskega prebivalstva, kočevskih Nemcev. Kočevska je bila močno porušena, veliko vasi je ostalo praznih. Posamezna društva so skozi desetletja prenehala z delovanjem (PGD Ajbelj, PGD Črni Potok, PGD Stari Log, PGD Polom, PIGD Rudnik in Tekstilana).

Zelo pomembni mejniki v obstoju ObGZ so bile gradnje oziroma prenove gasilskih domov, opremljanje društev ter izobraževanje članov.

Ob koncu 60-ih let in v začetku 70-ih let so prostovoljna gasilska društva nabavljala predvsem gasilska kombi vozila IMV in ZASTAVA. Zelo pomembna pridobitev v letu 1974 je bila nova gasilska avtocisterna TAM 110 T. PGD Kočevje jo še danes uporablja za gašenje požarov. Zelo pomemben vir za pridobivanje finančnih sredstev pa so bile gasilske veselice. Pomembna zgodovinska prelomnica pri zagotavljanju materialnih osnov za delo gasilskih društev je bil 26. marec 1977, ko je bila ustanovljena Samoupravna interesna skupnost (SIS) za varstvo pred požarom občine Kočevje. Istega leta je bil 11. novembra podpisan in sprejet Samoupravni sporazum o financiranju požarnega varstva v Občini Kočevje. Z občinskim odlokom je bil ukinjen požarni sklad, preko katerega je financiranje potekalo do tedaj. SIS je zagotavljal znatna finančna sredstva, ki jih je Občinska gasilska zveza Kočevje hranila za izgradnjo novega gasilskega centra v Kočevju.

Konec leta 1985 in ObGZ Kočevje se je iz Kidričeve ulice št. 4, preselila v gasilski dom Kočevje, kjer ima svoj sedež še sedaj. Milan Simičič, ki je z delom tehničnega sekretarja pričel 1. junija 1984, še danes opravlja strokovne naloge gasilske zveze. Sredi 80-let je nastal velik problem, povezan z gasilskimi orodnimi vozili. Kombi vozila IMV in ZASTAVA so bila popolnoma dotrajana, nekatera manjša društva pa gasilskih vozil sploh niso imela.

V obdobju od 1986 do 1990 je bilo skupaj kupljenih 11 gasilskih vozil UAZ s priklopnikom. Nekaj teh vozil je v uporabi še danes (PGD Šalka vas, PGD Klinja vas, PGD Koprivnik, PGD Mozelj, PGD Morava).

Prva leta v samostojni državi Sloveniji so bila za gasilce težka, zaradi financiranja, saj ni bilo ustrezne zakonodaje, ki bi urejevala gasilsko dejavnost.  SIS je bil ukinjen konec 80-ih. Gasilci so aktivno sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije, pri pripravi zaklonišč za prebivalce, opravili so intervencijski izvoz ob pozivu, da so topovske granate JLA povzročile požar na objektu Jasnica. Vzpostavljeno je bilo 24-urno dežurstvo.

25.10.1997, so vsa prostovoljna gasilska društva na območju takratne Občine Kočevje podpisala pogodbo o ustanovitvi Gasilske zveze Kočevje. Leta 2014 je občinski svet Občine Kočevje sprejel Dolgoročni program gasilstva v Občini Kočevje v obdobju 2014-2020. GZ Kočevje si pri svojem delu prizadeva za dobro usposobljenost gasilcev z različnimi izobraževanji na ravni PGD, GZ Kočevje in GZ Slovenije ter ustrezno opremo gasilcev, ki je nujna za opravljanje poslanstva gasilstva.

Komentarji