AKTUALNO: ENERGETSKE IZKAZNICE ZA STAVBE IN STANOVANJA

0

Energetska izkaznica stavbe je javna listina, ki je v prvi vrsti namenjena kupcem in najemnikom nepremičnin, saj podaja določene kazalnike rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije.

Energetska izkaznica stavbe je javna listina, ki je v prvi vrsti namenjena kupcem in najemnikom nepremičnin, saj podaja določene kazalnike rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije.

Podobno kot pri že uveljavljeni energetski nalepki za gospodinjske aparate z njimi lahko primerjamo porabo energije med različnimi objektu ter tako izbor nepremičnine naslonimo poleg na podatke o kvadraturi, letu izgradnje, letu in vrsti obnove, ipd. tudi na energetsko učinkovitost objekta. Ta je pomembna z vidika predvidenih stroških uporabe nepremičnine ter pri oceni potrebe po dodatni investiciji v nepremičnino zaradi izboljšanja pogojev bivanja. V praksi se dogaja, da kupci pri nakupu gledajo le na ceno in šele kasneje ugotovijo, da bo za zagotovitev želenih bivalnih razmer in manjšega stroška za obratovanje objekta potrebna še dodatno znatna investicija v objekt.

Osnovni namen energetske izkaznice stavbe je torej informiranje kupca oz. najemnika nepremičnine o njeni energetski učinkovitosti in posredno o pričakovani višini stroška za energijo ter možnih izboljšavah.

      

Energetski kazalnik               

V Kočevju imata opravljen izpit za izdelavo izkaznic oba energetska svetovalca. Kontakt za informacije in naročilo izdelave: Marko Piršič (tel. 031/722-901) in Vladimir Bizjak (tel. 041/681-669).

Predpis, ki predpisuje energetske izkaznice je sicer v veljavi že od leta 2013, a se sankcije za tiste, ki jih ne bodo imeli začnejo šele z letošnjim letom. Tako je od 1.1.2015 je potrebno pri oglaševanju prodaj in oddaj v najem za več kot eno leto v oglasu navajati energetske kazalnike iz energetske izkaznice, od 24.2.2015 pa se bo poleg oglaševanja kaznovala tudi sama prodaja ali oddaja v najem, če prodajalec oz. najemodajalec kupcu oz. najemniku ob podpisu pogodbe ne bo izročil energetske izkaznice.

Podatek, ki se pojavlja na energetski izkaznici stavbe je letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe (QNH) in podobno, kot pri energetski nalepki za gospodinjske aparate, je na energetski izkaznici stavbe obravnavan objekt razvrščen v razred:

Primer energetske izkaznice

razred A1: od 0 do vključno 10 kWh/m2a

razred A2: nad 10 do vključno 15 kWh/m2a

razred B1: nad 15 do vključno 25 kWh/m2a

razred B2: nad 25 do vključno 35 kWh/m2a

razred C: nad 35 do vključno 60 kWh/m2a

razred D: od 60 do vključno 105 kWh/m2a

razred E: od 105 do vključno 150 kWh/m2a

razred F: od 150 do vključno 210 kWh/m2a

razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a.

Razred A predstavlja najkvalitenejše objekte oz. tako imenovano pasivne hiše, razred B nizko-energijske hiše. V ta dva razreda se lahko uvrstijo zelo dobro izolirani objekti z vgrajenim prezračevalnim sistemom z vračanjem odpadne toplote, kjer bo letni strošek za ogrevanje skoraj zanemarljiv, bivalni pogoji pa optimalni.

V razred C in D se uvrščajo gradnje izvedene po trenutno veljavnih predpisih za toplotno zaščito objektov ali pa zelo dobro adaptirane starejše hiše.

V razred E se ponavadi uvrstijo objekti grajeni v 90ih letih s tanjšo toplotno izolacijo fasade (npr. 5 cm), ki glede na sedanje zahteve že opazno odstopajo od trenutnih standardov za toplotno zaščito objektov.

Razreda F in G ponavadi predstavljata objekte brez dodatne toplotne izolacije na fasadi, kjer je poraba za ogrevanje sorazmerno velika in je zato smiselno načrtovati energetsko obnovo teh objektov tudi z vidika zmanjševanja stroškov ogrevanja kot tudi z vidika izboljšanja bivalnih razmer.

Energetsko izkaznico izdelujejo neodvisni strokovnjaki z licenco. Njena veljavnost po izdaji je 10 let. Obvezna priloga energetske izkaznice je seznam tehnično izvedljivih priporočenih ukrepov za izboljšanje energijskih kazalnikov.Za izdelavo izkaznice mora lastnik objekta oz. naročnik neodvisnemu strokovnjaku posredovati dokumentacijo, ki odraža dejansko stanje stavbe in predstavlja izkaz energijskih lastnosti stavbe, kot je npr. elaborat o energetski učinkovitosti stavbe, načrt stavbe, projekt izvedenih del ter druga razpoložljiva dokumentacija in podatki o stavbi.

V kolikor ni razpoložljive dokumentacije bo potreben pred izdelavo izkaznice še posnetek objekta in zato bo izdelava izkaznice nekoliko dražja.

Znesek za izdelavo energetske izkaznice je sicer uredbo omejen z uredbo, vendar prav zaradi dodatnih stroškov, ki lahko nastanejo zaradi nepopolne dokumentacije in potrebnega ogleda in izmere stavbe, odvisen od posameznega izdelovalca izkaznic, tako da je priporočljivo, da si interesenti poiščejo dve ali tri ponudbe in primerjajo cene.

Več informacij o tej temi ter drugih temah učinkovite rabe energije lahko dobite v Energetsko svetovalni pisarni Kočevje za katere obisk se lahko prijavite v vložišču Občine Kočevje na telefon 01/89-38-228

ali direktno na telefon obeh svetovalcev : 031/722-901 (Marko Piršič) in

041/681-669 (Vladimir Bizjak).

.

Avtor članka: Marko Piršič, energetski svetovalec v Energetsko svetovalni pisarni Kočevje ter pooblaščeni izdelovalec energetskih izkaznic

SNEMANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV S TERMO KAMERO

Vse bralce časopisov Kočevar in Krošnjar obveščamo, da v sklopu energetskega svetovanja še vedno opravljamo brezplačno zunanje in notranje snemanje stanovanjskih objektov s termo kamero.

Komentarji