Še en slaba novice za Kočevje

0

Po stečaju Nolika d.d., kjer je ostalo brez dela vsaj 170 ljudi smo prejeli informacijo, da država ukinja program Pokolpje iz katerega so podjetja iz naše regije lahko črpala denar.

Po stečaju Nolika d.d., kjer je ostalo brez dela vsaj 170 ljudi smo prejeli informacijo, da država ukinja program Pokolpje iz katerega so podjetja iz naše regije lahko črpala denar.

V nadaljevanju vam posredujemo izjavo za medije, ki so nam jo poslali iz Slovenskega društva evalvatorjev.

Izjava za medije

Slovensko društvo evalvatorjev je včeraj, 17. IX javno predstavilo rezultate vmesne evalvacije Programa Pokolpje 2016.

Program je Vlada sprejela leta 2011 po Zakonu o regionalnem razvoju zaradi izrazitega poslabšanja gospodarskih razmer v Pokolpju in visoke stopnje brezposelnosti. Namen programa je v šestih letih zmanjšati razvojne ovire in doseči razvojno prestrukturiranje tradicionalnih panog, ustvariti čim več novih podjetij in delovnih mest, povečati dodano vrednost.

Junija 2014 je bila dokončana evalvacijska študija (MK Projekt), ki je preverila doseganje rezultatov Programa do avgusta 2013. Ugotovljeno je, da so na sredini njegovega uresničevanja ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti programa doseženi polovično in tako na pravi poti do cilja. Finančna realizacija programa znaša le okoli eno tretjino predvidenih sredstev.

Ovrednotenje doseganja projektnih kazalnikov dopušča oceno o učinkovitosti uresničevanja Programa. Analiza statističnih kazalnikov razvoja, ki se spremljajo ločeno od programa, kaže povsem drugačno podobo.

Cilj programa je, da število brezposelnih ne preseže 3.133 oseb. Februarja 2014 je bilo na celem območju brezposelnih že 4.467 oseb, tj je 1006 oseb več kot na začetku izvajanja programa. Dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 600 evrov v 2012, glede na 2010, vendar se je obenem zaostanek za regijo povečal za 1.000 evrov, za povprečjem države pa za 300 evrov. Tako je bilo potrebno za povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za en evro v Pokolpje usmeriti 142 evrov sredstev Programa, kar nasprotno priča o porazni učinkovitosti. Demografski in socialni kazalniki Pokolpja se še naprej slabšajo, gospodarski kazalniki se v povprečju poslabšujejo, vendar se nekateri gospodarski kazalniki tudi izboljšujejo.

Evalvacijska študija je glavne razloge za slabo uspešnost in učinkovitost programa našla predvsem v neizpolnjenih sistemskih pogojih. Zato je predlagala vzpostaviti neke minimalne strokovne standarde in politične pogoje za izvajanje podpornih razvojnih ukrepov na pod-regionalni ravni. Pred uvedbo programa je potrebno uglasiti prioritete območja in zagotoviti politične pogoje za izvajanje, predvsem soglasje o razvojnih usmeritvah. Pred uveljavitvijo programa je treba zagotoviti funkcionalne razvojne ustanove na območni ravni in obsežno podporo uporabnikom sredstev, da bodo znali črpati sredstva. Veliko večjo pozornost kot doslej je treba nameniti območno specifičnim ukrepom, da se ne ponovi primer Pokolpja ko so bili regionalno specifični ukrepi Progama zelo zapostavljeni. Predvsem pa je treba usposobiti državno raven za izvajanje horizontalnih, se pravi medsektorsko presečnih programov, ker je tudi ena od vodil kohezijske politike v novem programskem obdobju EU do leta 2020.

Javno predstavitev je SDE prvotno želelo organizirati v Pokolpju, ampak smo pri tem naleteli na težave. Nobena izmed sedmih občin, niti nobena od treh razvojnih ustanov ni bila pripravljena ali v stanju organizirati dogodka skupaj s SDE. Edino zanimanje, ki so ga pokazali za dogodek je bilo vezano na to, kdo bo nanj povabljen in kdo je prijavil udeležbo, s katero ustanovo je pobuda javne predstavitve rezultatov študije usklajena in koliko stane najem sejne dvorane. Občina Kočevje je en mesec prej dogovorjen prostor za predstavitev rezultatov študije odpovedala le dobrih 36 ur pred dogodkom in sicer z obrazložitvijo, da jim nismo sporočili ali naj v dvorani pripravijo projektor za prosojnice.

 

Slovensko društvo evalvatorjev

Bojan Radej

Predsednik SDE

Komentarji