Gibalni/športni program Mali sonček

0

V vrtcu Kočevje smo se vključili v program Mali sonček, ki ga bomo izvajali z otroki v starosti od 3 do 6 let. V vrtcu Kočevje smo se vključili v program Mali sonček, ki ga bomo izvajali z otroki v starosti od 3 do 6 let.Namen programa je obogatiti aktivnosti na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi vsebinami.Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša svoje zmožnosti, doživlja veselje in ponos ob uspehih ter gradi zaupanje vase.Poleg ciljev, ki so opredeljeni v kurikulumu za vrtce za področje gibanja, so cilji gibalnega/športnega programa Mali sonček naslednji:• obogatiti program gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu zlasti na prostem z raznovrstnimi dejavnostmi, ki vključujejo sodobne in improvizirane športne pripomočke,• spodbuditi starše k aktivnemu sodelovanju pri izpeljavi programa,• spodbuditi otroke in starše k aktivnemu preživljanju prostega časa, ne glede na vremenske razmere,• pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih.Poudarek je na usvajanju gibalne abecede. Otroci izvajajo naravne oblike gibanja ter postopoma celostno spoznavajo osnovne elemente različnih športnih zvrsti. Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo (skladnost) gibanja in ravnotežje, ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi.Gibalni/športni program Mali sonček temelji na elementarnosti, ne na tekmovalnosti!V okviru programa so dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike med vrstniki.Izvajalci gibalnega/športnega programa Mali sončekProjekt Mali sonček lahko izvajajo le usposobljeni strokovni delavci (vzgojitelji, profesorji športne vzgoje, strokovni delavci z usposobljenostjo za temeljno športno vzgojo od 1 do 6 let in drugi strokovni delavci v športu, ki so si pridobili ustrezno usposobljenost za delo v predšolskem obdobju). Zelo pomembno je tesno sodelovanje s starši. Strokovna utemeljitev programa Mali sončekPri izbiri gibalnih/športnih nalog so upoštevana naslednja strokovna izhodišča:• izbrane naloge se nadgrajujejo,• prevladujejo dejavnosti, ki se izvajajo na prostem,• pomembno mesto zavzemajo izleti kot najcenejša športna dejavnost v vseh starostnih obdobjih ter osnove gorništva, ki je pomemben del slovenske narodne identitete,• zelo pomembno je prilagajanje na vodo kot začetek odpravljanja plavalne nepismenosti,• izbrane naloge pokrivajo vse letne čase, program spodbuja proces skozi vse leto,• prevladujejo dejavnosti, s katerimi razvijamo aerobne oziroma funkcionalne sposobnosti (vzdržljivost),• z vadbo, ki vodi do usvojitve posameznih nalog, otroci razvijajo zlasti koordinacijo gibanja in ravnotežje, ki sta v predšolskem obdobju najpomembnejši gibalni sposobnosti, in zato zahtevata največ pozornosti,• naloge so igrive in za otroke realno dosegljive,• z gibalnimi/športnimi nalogami otroci preko igre usvajajo osnovne elemente različnih športov, s katerimi se lahko ukvarjamo do obdobja zrelosti in starosti,• program vključuje medpodročne povezave; vplivamo na vsa področja otrokovega  razvoja (telesni, gibalni, spoznavni, čustveni in socialni).Naloge spodbujajo aktivno sodelovanje staršev. Otroci lahko izvajajo večino dejavnosti tudi doma. Vsak otrok, ki sodeluje v programu dobi malo knjižico, ki je namenjena beleženju uspešno opravljenih nalog. Vanjo otroci prilepijo ustrezno nalepko, takoj ko opravijo določeno nalogo. To jim je v veliko zadovoljstvo in motivacija za naprej.Pri izvajanju programa Mali sonček  je proces pomembnejši od zaključne naloge! Vsi otroci, ki so vključeni v proces in se trudijo pri izvedbi nalog, dobijo priznanje .Majda Puhar,pomočnica ravnateljice

Komentarji