Konstitutivna seja Nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

0

V četrtek, 11. avgusta 2016 je v Kočevju na sedežu družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) potekala prva, konstitutivna seja Nadzornega sveta (NS) družbe.

Seje se je poleg novoimenovanih članov NS in poslovodstva družbe, udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan.

Vlada Republike Slovenije je kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) na svoji 133. dopisni seji, dne 4. 8. 2016, s sklepom, št. 01411-7/2016/5, na podlagi 505. in 526. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 14. člena, četrtega odstavka 16. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) imenovala člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. za obdobje štirih let, in sicer mag. Andrejo Košir, mag. Valerijo Štiblar, Ernesta Miheljaka, Pavla Brgleza in Andreja Janšo.

Kot določa Akt o ustanovitvi družbe SiDG v 15. členu, se mora NS sestati najpozneje v roku 7 dni po imenovanju članov, ki zastopajo interese ustanoviteljice. Zato je poslovodstvo družbe v navedenem roku sklicalo prvo, konstitutivno sejo NS družbe SiDG.

Člane NS je ob začetku seje uvodoma pozdravil v. d. poslovodstva, Marenče, jim zaželel dobrodošlico ter na kratko predstavil predviden potek seje. Člane NS je seznanil s pomembnejšimi doslej izvedenimi aktivnostmi družbe ter temeljnimi nalogami družbe na področju gospodarjenja z gozdovi v lasti države. Predstavil je prioritete do konca leta 2016, kot so dokončno konstituiranje družbe in zagotavljanje izvajanja vseh del v državnih gozdovih, s posebnim poudarkom na sanaciji škode v državnih gozdovih zaradi gradacije podlubnikov, kar je v tem trenutku najpomembnejša naloga družbe.

Za tem je člane NS družbe nagovoril tudi minister Židan, ki se je vsem, tudi v imenu Vlade RS kot Skupščine družbe SiDG, zahvalil za sprejem funkcije člana NS. Predstavil jim je ureditev gospodarjenja z državnimi gozdovi pred sprejetjem ZGGLRS in ustanovitvijo družbe SiDG, ki je temeljila na dolgoročnih koncesijskih razmerjih z izvajalci del v državnih gozdovih. Povedal je, da je nova zakonodaja, ki se je pripravljala dve leti, osnovana na primerih dobrih praks in tudi zakonskih predpisov iz tujine, predvsem sosednje Avstrije, Nemčije (Bavarske, Saške) in Finske. Pohvalil je dosedanje delo poslovodstva družbe, ki je posledično botrovalo tudi dejstvu, da je Vlada RS kot Skupščina družbe SIDG lahko izvedla vse svoje predpisane naloge. V okviru ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi, ki jih določa ZGGLRS, je izpostavil temeljne naloge družbe SiDG, pri čemer je poleg trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi z namenom dosegati čim višji donos, ter povečevanja površin državnih gozdov, še posebej izpostavil pomen njenega prispevka k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig ter s tem revitalizacije slovenske lesne industrije, pa tudi doseganja ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja. Tako kot v. d. poslovodstva, Marenče, je tudi minister Židan v svojem nagovoru izpostavil problematiko podlubnikov v slovenskih gozdovih in v tej zvezi poudaril nujnost hitrega odzivanja vseh deležnikov v procesu sanacije gozdov ter prioritetnega izvajanja sanacijske sečnje.

Članom NS je kot predstavnik Vlade RS oziroma Skupščine družbe SiDG, ponudil tudi vso svojo podporo v smislu sodelovanja pri vsebinah, vezanih na poslovanje te družbe.

Na seji so se člani NS seznanili s pomembnejšimi predpisi oziroma akti, ki se nanašajo na poslovanje družbe SiDG, sprejeli začasni poslovnik o delu nadzornega sveta, izvedli volitve predsednika NS in njegovega namestnika ter imenovali tajnika NS, ki ga je predlagal v. d. poslovodstva.

Za predsednika NS so izvolili Pavla Brgleza, za podpredsednika pa Ernesta Miheljaka.

Začasni poslovni načrt družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o., za obdobje julij – december 2016, bodo člani NS med drugim obravnavali na naslednji redni seji, ki bo predvidoma že konec avgusta.

 

Komentarji