Lista Sama Pogorelca na okroglo mizo privabila več kot 50 slušateljev

0

V organizaciji Liste Sama Pogorelca za napredno Ribnico je v torek, 24. oktobra 2018, v dvorani Knjižnice Miklova hiša potekala okrogla miza z naslovom: Občina v vlogi spodbujevalca gospodarskega razvoja.

V pogovoru so sodelovali : ga. Mirjam Trdan – direktorica družbe za računovodske storitve in davčno svetovanje Dafin d.o.o. Ribnica,  g. Pavel Hočevar – sekretar Območne obrtno podjetniške zbornice Ribnica, g. Marko Stijepić – direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje, ga. Tjaša Kariš –vodja sektorja za spodbude na Slovenskem regionalnem razvojnem skladu in g. Matjaž Ložar – finančni in podjetniški svetovalec MLT s.p.

Sogovorniki so predstavili delovanje na svojem področju, odprte možnosti za nadaljnji razvoj gospodarstva, primere dobrih praks in prišli do enotnega zaključka, da bi morala občina Ribnica uvodoma pripraviti dolgoročno strategijo v obliki strateškega razvojnega dokumenta, v katerem bi  jasno opredelila vizijo in poslanstvo občine na vseh področjih njenega delovanja, si  postavila cilje in ukrepe za doseganje le-teh, ter to upoštevala  kot okvir pri sestavljanju kratkoročnih akcijskih načrtov in vrednotenju proračunskih postavk.

»S tem bi občina delovala povezano z vsemi področji, s spodbujanjem podjetništva že v osnovnošolskem izobraževanju pa postala prostor, kjer bi se razvijale in v svet prodirale uspešne podjetniške zgodbe. Občina bi postala konkurenčna ostalim razvojno usmerjenim občinam in s tem bi se posledično dvignila tudi kakovost življenja vseh občanov in zagotovila dobro eksistenco bodočim rodovom « je povedala ga. Trdan in dodala »Vsekakor bi morala biti Občina nuditi ustvarjalno in primerno okolje za razvoj gospodarstva in posledično  za ustvarjanje novih delovnih mest, za povečanje dodane vrednosti, dvig konkurenčnosti in inovativnosti. Z urejanjem obrtne cone Ugar, ki je planirana v proračunu 2018-2019 se pristopa z veliko časovno zamudo, za razširitev ind. cone Lepovče pa je v proračunu planirana le postavka za izdelavo občinskega prostorskega načrta, za obdobje 2019-2021 pa v občinskem dokumentu Razvojni projekti ne zasledimo postavke za odkup zemljišč in komunalno ureditev. Obstaja bojazen, da bomo spet zamujali in izgubljali potencialne domače in tuje investitorje. Prav tako je občinska proračunska postavka za spodbujanje podjetništva skromna, le cca. 25 tisoč EUR, kar zajema le financiranje inštitucij, kot so Razvojni center Novo mesto, RC Kočevje-Ribnica in OOZS Ribnica. Glede podelitve subvencij za investicijsko dejavnost in odpiranje novih delovnih mest  pa ne pomnim, kdaj bi bil zadnji razpis «.  G. Hočevar je podal informacije o preteklem delovanju Občine na gospodarskem področju in izjavil, da so bili podjetniki tisti, ki so predlagali Občini ukrepe, s katerimi naj bi  spodbujala  podjetniški razvoj  in ne obratno, kar je običajna poslovna praksa, opozoril pa je tudi na pomanjkanje povezovanja občinske uprave s podjetniki, pohvalil pa, da Občina s proračunsko postavko financira delovanje OOZS na področju podjetniškega svetovanja in točke VEM.

G. Stijepić  je predstavil delovanje podjetniškega inkubatorja kot primer dobre prakse, kako lahko občina spodbuja gospodarski razvoj in izrazil upanje, da se ustvarijo pogoji, da se tovrstna praksa preseli na ribniško. 

»V bodoče bi morala biti bolj aktivna in prisotna tako pri pridobivanju in črpanju sredstev iz evropskih skladov in državnega proračuna,  kot tudi pri vodenju in zasledovanju ciljev zastavljenih projektov« pa sta soglašala finančna strokovnjaka ga Kariš in g. Ložar. Slednji se že vrsto let ukvarja z pripravo razpisov za financiranje  podjetniških projektov tudi v mednarodnem gospodarskem okolju in dodaja, da »projekta v Ribnici na žalost še ni imel«.  Vsi prisotni so bili mnenja, da je tudi zmerno zadolževanje ob tako nizki obrestni meri pravilna odločitev, saj pokazatelj uspešne občine ni nizka zadolženost, kot to velja za ribniško, ki je daleč pod slovenskim povprečjem, temveč številčna in vrednostna realizacija razvojnih projektov.

Uro in pol dolge interaktivne  razprave o ključnih problemih občine ter njenih prioritetah, se je udeležilo več kot 50 slušateljev, kar dokazuje, da je to področje še kako pomembno. Zato ne pometajmo več stvari pod preprogo, nalijmo si čistega vina in izdelajmo strategijo razvoja Občine Ribnica.  Ne dopuščajmo več, da so podjetniki prepuščeni samemu sebi.  Ponudba virov financiranja in nepovratnih sredstev je izjemno pestra, zato ni ovir za razvoj in napredek.

Sveža energija, drugačna znanja in novi pogledi na svet so lastnosti, ki so jih sodelujoči izpostavili kot tiste, ki jih pri mladih opažajo in cenijo. Zdaj je čas za spremembe, za napredek, za Ribnico, ki nam bom vsem v ponos.

Lista Sama Pogorelca

Komentarji