Mesec preprečevanja zasvojenosti

0

Mesec november je mesec preprečevanja zasvojenosti, ki ga pod okriljem Ministrstva za zdravje RS obeležujemo že od leta 2000. Mesec preprečevanja zasvojenosti poteka pod geslom Dobre izbire premagajo ovire. Njegov namen je spodbujati javnost, da aktivno prispeva k ozaveščanju ljudi glede zasvojenosti, spodbuja dialog in odpira ter rešuje pereča vprašanja na to temo. Aktivnosti se osredotočajo na preprečevanje različnih oblik zasvojenosti (npr. zasvojenost s psihoaktivnimi snovmi, z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, z odnosi, delom …). Poudarek je predvsem na vzorcih tveganega vedenja, ki lahko vodijo v razvoj različnih zasvojenosti.Letos so v središču pozornosti predvsem mladi. S stališča javnega zdravja je nesporno, da lahko imajo različni vzorci uporabe psihoaktivnih substanc v času mladostništva mnoge negativne posledice, tako kratkoročne kot tudi dolgoročne. Podobno velja tudi za ostala tvegana vedenja, ki lahko vodijo v zasvojenost. Slovenija in večina zahodnoevropskih držav ima v nacionalnih strategijah na področju preprečevanja in zmanjševanja uporabe psihoaktivnih substanc opredeljene preventivne intervencije kot prednostno nalogo, mlade pa kot osrednjo in najbolj ranljivo ciljno skupino.Letošnji slogan »Dobre izbire premagajo ovire« poudarja pomen izbir, hkrati pa opozarja, da odločanje danes ni tako enostaven proces. Predpostavlja in pričakuje se, da vsak posameznik razmisli preden deluje in si pred odločitvijo pridobi kar najboljše informacije o različnih možnostih, ki so mu na voljo. Vendar na naše odločitve ne vpliva le naš razum, pač pa tudi naša nezavedna hotenja in želje. Pogosto spregledamo tudi dejstvo, da so naše odločitve močno pod vplivom ožje in širše družbe v kateri živimo. Vedno večja množica izbir je za posameznika lahko vir tesnobe in negotovosti, da se bo napačno odločil. Prelaganje izbir in nezmožnost sprejemanja odločitev je bolj pogost fenomen, kot pa si priznamo. O teh dilemah govorijo tudi domači in tuji strokovnjaki.Pasti izbir se moramo zavedati tudi vsi, ki vplivamo na razvoj, zdravje in blagostanje otrok in mladine. Naša prizadevanja morajo biti osredotočena na razvijanje in krepitev različnih življenjskih veščin posameznika ter na zagotavljanje varnega in podpornega okolja. Ni pomembno le znanje in sposobnost kritičnega mišljenja, pač pa tudi druge socialne in osebne veščine ter praktična znanja. Pristop življenjskih spretnosti je v preventivi namreč tisti, ki uči bistvene kombinacije znanja in veščin, potrebnih v specifičnem kontekstu situacije, v kateri naj bi se posameznik smiselno odločal.Vir: www.zzv-ravne.si

Komentarji