Nadaljevanje 17. redne seje

0

Novice z nadaljevanja 17. redne seje Občinskega sveta Občine Kočevje. VPRAŠANJA IN POBUDE – PRIORITETA SVETNIKOV OBČINE KOČEVJENa včerajšnjem nadaljevanju 17. redne seje Občinskega sveta Občine Kočevje so svetniki na pobudo Vesne Lisac, vodje svetniške skupine SD in z glasovanjem svetnikov  Amande Eržen in Marka Vizjaka SDS, Zlatka Ficka in Mirka Pavlina Zares, Marjana Hočevarja Lista za vse ljudi, Alenka Jelenovič – SNS,  ter svetnikov SD Vladimirja Komljenovića, Vesne Lisac, Grege Mohoriča, Jožefa Oberstarja ter Antona Vovka, izglasovali, da se vrstni red dnevnega reda spremeni in se točka Vprašanja in pobude prestavi in zamenja s točko Odloka o oddajanju poslovnih prostorov. Vprašanja in pobude, ki se sicer običajno obravnavajo na samem koncu dnevnega reda in jih svetniki lahko vlagajo tudi pisno (na sami seji ali na vložišču Občine Kočevje), so omenjeni svetniki uvrstili na sam začetek dnevnega reda in tej točki namenili kar uro in pol. Tudi sicer je nadaljevanje seje trajalo debele štiri ure in svetniki so v tem času obravnavali zgolj 4 točke dnevnega reda. Za primerjavo omenimo učinkovitost svetnikov Občinskega sveta Občine Črnomelj, ki v uri in pol obravnavajo in odločijo v 18. točkah dnevnega reda.SVETNIKI SEZNANJENI Z JAVNIM NAZNANILOM IN PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM ZA STANOVANJSKO SOSESKO »JEZERO – II. FAZA«Na včerajšnji seji je Oddelek za okolje, infrastrukturo in regionalne razvojne projekte Občine Kočevje  s pomočjo izdelovalca dokumentacije podjetja TOPOS, svetnikom predstavil dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«.Prostorski akt je javno razgrnjen  od 9. julija 2012 do 8. avgusta  2012 v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 14.00 ure, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30 ure ter četrtkih in petkih  od 8.00 do 14.00 ure (hodnik pritličje levo). V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta in sicer v četrtek 19. julija 2012, ob 16.00 uri, v prostorih Turističnega kompleksa Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje.Pripombe k dopolnjenem osnutku prostorskega akta lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.  Več informacij z vso dokumentacijo in slikovnim materialom je na voljo na spletni strani (http://www.kocevje.si/za-obcane-obvestila).ODPADKOV IZ DRUGIH OBČIN V MOZELJ NE BO VEČNa izmed redkih obravnavnih točk včerajšnje seje je bila tudi Prenehanje dovoza drugih smeti v Občino Kočevje, v razpravi katere je svetnik SDS Marko Vizjak podal tehtne in pomembne argumente za takojšnje prenehanje dovoza odpadkov iz drugih občin. Razprava je potekala skoraj dve uri in na koncu so svetniki sprejeli sklep, da se z dovozom odpadkov iz drugih občin takoj preneha.IGRAČKANJE SVETNIKOV Z VRSTNIM REDOM TOČK DNEVNEGA  REDA17. seja Občinskega sveta Občine Kočevje je potekala v dveh delih, redna seja v četrtek 5. julija in nadaljevanje v torek 10. julija. Na začetku prvega dela seje so svetniki izglasovali umik kar petih točk dnevnega reda (Odlok o podeljevanju priznanj, plaket in nagrad Občine Kočevje, Aneks k  pogodbi  o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe; Oskrba s pitno vodo, Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcele v k.o. 1593 – Črni Potok, k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1591 – Novi Lazi, ko.o. 1575 – Stara Cerkev ter k.o. 1578 – Željne in predlog Sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2012 ter Predlog sklepa o določitvi novih ekonomskih cen vzgojnovarstvenih programov v vrtcu Kočevje), nato so s posredovanjem podžupanje znova uvrstili točko o vrtcu na dnevni red, nakar so jo pred koncem prvega nadaljevanja seje premaknili še enkrat. Na isti seji so na predlog predsednika KVIMV razširili dnevni red  s točko o soglasju k imenovanju direktorice ZD Kočevje. Na nadaljevanju seje so premaknili točko Poslovnih prostorov na konec dnevnega reda in jo zamenjali s točko Vprašanja in pobude.Pomembno dejstvo je, da so o vseh teh točkah, ki so jih svetniki umaknili z dnevnega reda, razpravljali in odločali člani delovnih teles (nekateri člani delovnih teles so hkrati tudi svetniki Občinskega sveta) in jih Občinskemu svetu predlagali kot primerne v sprejem.Dodamo naj še, da je bila točka »Sklep o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v letu 2012« na dnevni red dodana na pobudo g. Janka Vebra in svetnikov SD, ki so jo podali na prejšnji seji. Enako na pobudo svetnikov SD pa je bila ta točka nato umaknjena iz obravnave.Občina Kočevje

Komentarji