Najbolj skrben lastnik gozda na OE Kočevje v letu 2016 je Jurij Senekovič

0
1419

V letošnjem letu smo za najbolj skrbnega lastnika gozda na OE Kočevje izbrali Jurija Senekoviča.

Jurij je umirjen in preudaren mož, ki ne vsiljuje svojega mnenja. Vedno je pripravljen upoštevati nasvete gozdarjev ZGS, ki zelo cenimo njegov odnos do gozda

Z ženo in tremi otroci živi v vasi Mozelj, na kmetiji, ki obsega okrog 12 ha obdelovalnih zemljišč. Kmetija je usmerjena v rejo krav dojilj. Poleg 15 glav goveje živine premore še 25 glav drobnice.

Jure ima v družinski lasti tudi 33 ha gozda v gozdnogospodarskih enotah Mozelj, Kolpa in Poljanska dolina. V svojem gozdu sam opravi vsa dela. Po poklicu je namreč gozdar in je bil veliko let zaposlen kot profesionalni sekač in traktorist. Letno poseka okoli 200 m3 lesa. Zelo skrbno izvaja gozdni red, poškodbe po izvedeni sečnji in spravilu so minimalne. Opravi tudi vsa predpisana gojitvena in varstvena dela. Posebej bi izpostavili postavitev zaščitne ograje pred divjadjo in izvedeno individualno zaščito najkvalitetnejših dreves z mrežastimi tulci.

Zaradi lažje prodaje lesa in strokovnega gozdarskega izpopolnjevanja je aktivni član Društva lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji. Lani je prek društva svoje najkvalitetnejše lesne sortimente prodal na Licitaciji lesa v Slovenj Gradcu in za hlod javorja rebraša iztržil visoko ceno.

Je aktiven član Lovske družine Predgrad, kjer svojo ljubezen do narave, gozda in gozdnih živali udejanja tudi v okviru svojega prostega časa.

Roman Križman, vodja KE Rog

Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2016

Ohranitev in razvoj slovenskih gozdov sta v veliki meri odvisna od lastnikov gozdov in od njihovega skrbnega gospodarjenja z gozdom. To velja še posebej v razmerah pogostih naravnih ujm, ki so jim v zadnjih letih izpostavljeni slovenski gozdovi. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) vsako leto izbere 14 najbolj skrbnih lastnikov gozdov v Sloveniji, po enega iz vsake območne enote ZGS in jim podeli priznanja. Letošnji izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov v Sloveniji je že osemnajsti po vrsti, saj prireditev poteka od leta 1999 dalje. Podelitev priznanj letošnjim nagrajencem je bilo v sredo, 23. 11. 2016, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Namen izbora najbolj skrbnih lastnikov gozdov in podelitve priznanj je promocija dobrega gospodarjenja v zasebnih gozdovih in tesnega sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. Prav to sodelovanje je ključni pogoj za uresničevanje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za realizacijo načrtovanih del in za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih. Gozdov v zasebni lasti je v Sloveniji kar tri četrtine, več kot 460.000 Slovencev je lastnikov gozda, povprečna zasebna gozdna posest pa je zelo razdrobljena, kar zelo otežuje dobro in učinkovito delo z gozdom

Prejemniki priznanj so tesno življenjsko povezani z gozdom, zagotavljajo strokovno izvedbo del v gozdu, spoštujejo večnamensko vlogo gozdov, si prizadevajo za varno delo v gozdu, skrbijo za ustrezno varnostno opremo pri delu in se nenehno dodatno usposabljajo.

Letošnja podelitev priznanj bo potekala v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, s čemer želimo poudariti tudi pomen gozdarstva za ohranjanje naše naravne dediščine in naravnih vrednot.

Slovenski gozdovi so v zadnjih letih v primežu naravnih ujm, od katastrofalnega žledoloma v letu 2014 do velike razmnožitve škodljivcev – podlubnikov v letih 2015 in 2016, ki je ne pomnimo v zgodovini slovenskega gozda. Po zadnjih podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo v letošnjem letu odkritih že 2 milijona m3 s podlubniki napadenih dreves smreke s čemer se približujemo lanski količini poškodovanih dreves, ki je znašala 2,1 milijona m3 in jo bomo letos do konca leta verjetno presegli. Poškodbe zaradi podlubnikov so največje na območjih, ki jih je predhodno prizadel že žled in sicer na ljubljanskem, postojnskem, blejskem in kočevskem območju.

Napad podlubnikov bo po izkušnjah Zavoda za gozdove Slovenije trajal v večjem obsegu še 2 do 3 leta, njegove negativne posledice pa so odvisne predvsem od pravočasnega in skrbnega ukrepanja lastnikov gozdov. ZGS nenehno spodbuja aktivno gospodarjenje lastnikov gozdov z gozdovi in odgovoren odnos do gozdne lastnine, saj lahko le tako zagotavljamo vse dobrobiti gozda, tako za lastnika kot za celotno družbo. Inovativne poti za mobilizacijo lastnikov gozdov iščemo tudi preko evropskih projektov kot je SIMWOOD, saj je problem neaktivnih lastnikov gozdov prisoten v velikem delu Evrope.

Gozd pomeni eno od ključnih razvojnih priložnosti Slovenije, skrbno delo lastnikov gozdov pa je pri uresničitvi teh priložnosti odločilen dejavnik.

mag. Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije

Komentarji