Novo krožišče v Sodražici

0

Nosilec investicije je Ministrstvo za infrastrukture in Direkcija RS za infrastrukturo.

Nosilec investicije je Ministrstvo za infrastrukture in Direkcija RS za infrastrukturo. Občina Sodražica pa je partner oz. sofinancer. Namen investicije je, komunalno opremiti območje dela poslovne cone pri Fibranu v Sodražici. Območje je po namenski rabi določeno za obrtno cono. Do sedaj to območje ni bilo opremljeno, zato se je Občina Sodražica pred tremi leti odločila, da kandidira s tem projektom na razpis za pridobitev evropskih sredstev, ki so namenjena za opremljanje ekonomskih con v Sloveniji. S projektom bo območje, ki obsega dva hektarja površine, celovito komunalno urejeno z vodovodom, kanalizacijo, prometno in drugo infrastrukturo. Sedaj, ko se projekt zaključuje, je možno investirati še v poslovne objekte. Projekt predvideva od 5 do 7 različnih poslovnih dejavnosti. Navedeno je poglavitni del investicije za občino, prometna ureditev odseka državne ceste na tem območju, ki je bil v zelo slabem stanju, pa je spremljevalni del- krožišče in rekonstrukcija ceste. Celotna investicija je ocenjena na dober milijon evrov. Od tega se nanaša na občinski del dobra polovica kar znaša 564.902 evra, preostalo pa gre v breme državnega proračuna. Občinski del je podprt s sredstvi iz evropskega proračuna (463.220 evrov), ostalo (101.682 evra) pa je zagotovil občinski proračun. Časovni načrt predvideva izgradnjo in zaključek v letošnjem letu, do konca septembra. Večji del pa je že bil že realiziran do 31.8.2015.

Komentarji