Občina Ribnica bo subvencionirala stroške prevoza pitne vode

0

V mesecu aprilu je bil sprejet Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Ribnica, ki bo stopil v veljavo 2. maja 2020 in določa merila za dodelitev finančnih sredstev iz sredstev proračuna, za subvencioniranje prevozov pitne vode občanom s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica.

Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičena gospodinjstva oziroma uporabniki s stalnim prebivališčem v občini Ribnica, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, kot edini vir pitne vode pa uporabljajo vodnjak, ki se polni s kapnico, oziroma so priključeni na drug, v sušnem obdobju presihajoč vodni vir. Do subvencioniranega prevoza pitne vode je upravičen uporabnik, kateremu je bila na podlagi vloge izdana odločba o vpisu v Evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode. Uporabniku oziroma posameznemu gospodinjstvu Občina subvencionira največ šest prevozov na leto. V primeru, da je uporabnik gospodinjstvo s štirimi ali več člani, Občina subvencionira največ dvanajst prevozov na leto. Občina bo poravnala stroške prevoza pitne vode v deležu 100 % iz namenske proračunske postavke.

Tina Peček, vodja kabineta župana Občine Ribnica

Komentarji