Podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold

0

Pogodba zadeva skoraj težko pričakovano izgradnjo kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold (KODvL). V ponedeljek  10.10. 2011 se je na Občini Kočevje podpisala tripartitna pogodba, med županom Občine Kočevje (OK), predsednikom uprave gradbeno-izvajalske družbe CGP d.d. Novo mesto,  g. Marjanom Pezdircem in direktorico nadzornega podjetja Proplus d.o.o. Maribor, go. Bojano Sovič. Pogodba zadeva skoraj težko pričakovano izgradnjo kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold (KODvL). Naj začnemo z nekaterimi dejstvi. Prav je, da omenimo, ko rečemo težko pričakovano, v bistvu in po navadi, mislimo na dolgotrajne postopke birokracije. Ti se, kot je pri nas v Sloveniji že skoraj navada, zavlečejo in pri tem  tudi ta projekt žal ni (bil) izjema. Lepo in prav (ali pač ne), če pri tem ne bi posledično  utrpela tudi časovnica izvedbe projekta, vendar da, izvedba projekta se skrajša. Terminski plan dokončanja projekta KODvL  je tako določen z 366-imi dnevi, torej projekt mora biti dokončan do novembra 2012. Vemo tudi, da trenutno prebivalci naselja Dolga vas – Livold nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. Temu primerno se zato komunalne odpadne vode večinoma zbirajo v pretočnih greznicah, kar pomeni za naš sicer prečudovit kraški svet, da višek vode ponikne ali je pač odvoden v vodotok. To za sedaj pomeni nizek standard komunalnih storitev, s tem tudi slabo izkoriščenost naše centralne čistilne naprave ter in s tem predvsem zmanjšano zdravstveno varstvo oseb zaradi povečanja možnosti okužb. Poleg tega je EU postavila standarde, da ne rečemo, normativov, da se vsa predmestja (aglomeracije) komunalno vežejo na center. Torej – ureditev komunalne infrastrukture je bila in je nujno potrebna – o tem ni debate.  Kaj zajema podpisana pogodba? Pogodba zajema izgradnjo tako primarnega kot sekundarnega novega kanalizacijskega omrežja. Primarni je glavni vod, sekundarni pa zajema izgradnjo vodov do končnih uporabnikov.  Celotna trasa je dolga 7570 metrov in zajema 7 črpališč oz. primarno omrežje v dolžini cca. 4370 m, s tremi črpališči in sekundarno omrežje z 3200 m in s štirimi črpališči. Z izvedbo investicije bo priključeno na centralno čistilno napravo 390 objektov oz. gospodinjstev, to je 1281 oseb. Odpadna voda se bo prečrpavala do obstoječe kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem v naselju Dolga vas (Remihova ulica).Za izvedbo kanalizacije se je dela razpisalo v 2 sklopih. Sklop 1 zajema primarno omrežje, kjer se dela oddajajo po t.i. rdeči knjigi (projekti za izvedbo dela so izdelani, dela se obračunajo po gradbeni knjigi); sklop 2 pa zajema sekundarno omrežje, kjer se dela oddajajo po t.i. rumeni knjigi, kar pomeni, da mora izbrani izvajalec, torej v obeh primerih CGP d.d. , izdelati projekte in po njih zgraditi omrežje. Po končani izgradnji bo kanalizacijsko omrežje preneseno v upravljanje javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kočevje d.o.o. Finančna pokritost investicije? Skupna in celotna ocenjena vrednost gradbenih del po pogodbi znaša  2. 084.844 € (z DDV), vrednost nadzora pa znaša 23. 712 € (z DDV). Od tega znaša delež OK 77 odstotkov (dobrih 1, 6 mio €) ter s tem delež države in EU, iz »Razvoja regij«, 23 odstotkov (480.000 €). Tu naj spomnimo, da je delež OK z ozirom na podoben – tovrsten projekt Šalke vasi, relativno visok. Še več, projekt tudi po finančni plati ni smotrn (neto sedanja vrednost znaša – 0,925). Vendarle pa projekt, kot že rečeno, zagotavlja širše družbeno ekonomske koristi, ki  jih je seveda težko finančno izmeriti (poleg zdravstvene varnosti, optimalnega izkoriščanja centralne čistilne naprave, zagotavljanja EU normativov, še druge sinergijske učinke (poslovne priložnosti) ipd.). G. Marjan Pezdirc je povedal, da je to drugi projekt CGP d.d. v sklopu ekološkega programa na našem območju. Navkljub zimi in krajšemu času izvajanja je zagotovil, da bo projekt narejen v dogovorjenem času. Povedal je še, da se bodo v družbi zelo potrudili, da bo izvajanje projekta potekalo na čim bolj prijazen in mehek način in bo prijazen ljudem.Ga. Bojana Sovič je zagotovila, da oddaljenost od Maribora ne bo ovira za kakovosten nadzor. Na terenu bodo skrbeli predvsem za simbiozo s sosedi. Povedala je še, da čeprav so manjša družba in že imajo reference, se je OK zahvalila za izkazano zaupanje. Sergej Ambrožič

Komentarji