Raztezne posode v sistemih za ogrevanje

0

Pred začetkom ogrevalne sezone je potrebno opraviti vrsto vzdrževalnih del. Zahtevnejša dela opravijo serviserji, enostavnejša lahko opravimo sami. Med slednjimi je sistem varovanja pred previsokim tlakom in previsoko temperaturo ogrevne vode. Če varovalni sistem ne deluje pravilno, prihaja do poškodb kurilne naprave in grelnih teles. Sistem varovanja sestavljajo: raztezna posoda in varnostni ventil ter varovanje kurilne naprave na polena pred previsoko temperaturo ogrevne vode. Kontrolo raztezne posode je potrebno opravljati pred začetkom in med ogrevalno sezono, obvezno pa tudi ob menjavi kurilne naprave. Ob menjavi kurilne naprave je nujno potrebno preveriti volumen in tlak posode. Ni problema, če je obstoječa prevelika, problemi se pojavijo, če je premajhna. To se pogosto zgodi pri postopnem večanju ogrevalnega sistema – ob dodajanju novih grelnih teles.

Raztezne posode v sistemih za ogrevanje in oskrbo z vodo prevzamejo spremembo prostornine vode zaradi spremembe temperature.  Poznamo jih v dveh osnovnih izvedbah in sicer odprte in zaprte. V odprtih – ki se več ne vgrajujejo – je tlak stalen, v zaprtih pa spremenljiv. Osnovna prednost zaprtih posod je v tem, da voda iz ogrevalnega sistema nima stika s kisikom iz zraka, ki povzroča korozijo elementov ogrevalnega sistema.

V ogrevalnih sistemih stanovanj, družinskih hiš in manjših stanovanjskih zgradbah, se večinoma uporabljajo v izvedbi z membrano in spremenljivim tlakom.

Ker je kontrola raztezne posode enostavna, jo lastniki ogrevalnega sistema lahko opravijo sami. Sočasno je potrebno preveriti tudi delovanje varnostnega ventila.

sl-1

Osnovne naloge razteznih posod so:

 • prevzemajo spremembo prostornine vode sistema zaradi temperaturnih sprememb in izgub,
 • zagotavljajo še najnižji potrebni tlak v sistemu,
 • preprečujejo previsoki tlak v sistemu v kombinaciji z varnostnim ventilom.

Poleg prostornine posode sta za določitev posode značilna še dva podatka:

 • največja možna prostornina oziroma količina vode, ki jo posoda lahko sprejme,
 • razlika količine vode, ki nastopi pri najvišji in najnižji temperaturi vode v sistemu.

Če je posoda poškodovana, lahko nastopijo motnje pri delovanju sistema in sicer:

 • izguba vode iz sistema – najpogosteje skozi varnostni ventil,
 • prihaja do pojava zraka v sistemu, posebno v višje ležečih ogrevalih, kar povzroča šume in slabše ogrevanje,
 • nepravilno delovanje črpalke.

Z leti postanejo membrane v posodi krhke in niso več tesne. Prav tako se plin v 10 do 15 letih izgubi in pomeša z ogrevalno vodo. Zaradi tega je potrebno manjše posode najkasneje v 10 letih s plinom dopolniti ali zamenjati. Pri vsaki zamenjavi raztezne posode moramo preveriti velikost, ker se je v preteklih letih običajno vgrajevalo posode premajhnih prostornin.

Proizvajalci izdelujejo oziroma prodajajo posode, ki imajo že določen statični tlak po, s katerim so napolnjene. Tlak plina se v odvisnosti od temperature vode spreminja.

Natančen izračun razteznega volumna vode lahko izvedemo, če je znan volumen vode v sistemu centralnega ogrevanja (kurilni napravi, radiatorjih, ceveh in bojlerju) po enačbi:

VAD = WAN x fAD

VAD – raztezni volumen v litrih (ki ga mora raztezna posoda sprejeti)
WAN – volumen vode v centralnem ogrevanju; izmerite ga pri praznjenju sistema preko vodomera  ali v posodo z  znanim volumnom.
fAD – temperaturno odvisni raztezni faktor (naveden v spodnji tabeli – faktorji že vsebujejo standardno veljavne pribitke za izgube vode in odplinjanje).

Temperaturno odvisni raztezni faktorji – upoštevani si tudi uparjevalni tlaki – so navedeni v spodnji tabeli.

sl-2

Vir: Tehnični priročnik EDER

Primer izračuna volumna raztezne  posode

Nazivna prostornina Vn raztezne posode  je približno dvakrat večja od prostornine širjenja vode, ki pri segrevanju od 10 na 100 [Symbol]C znaša 4,3 % oziroma približno 1 do 2 litra po 1 kW toplotne moči ogrevalnega sistema (kotla).

Orientacijska vrednosti za normalne  klasične grelne sisteme (z uporabo radiatorjev) je 1,0 do 1,2 litra na 1 kW toplotne moči ogrevalnega sistema kar v vašem primeru znaša 1,2 litra/kW x 35 kW = 42 litrov.

Pri določanju delovnega tlaka je potrebna previdnost zaradi preprečevanja izpustov vode preko varnostnega ventila, zato se ga razdeli na zgornji in spodnji kot je prikazano na spodnji skici za temperaturo vode do 90 0C. Pri tem upoštevati, da  je tlak 10 m enak 1 bar.

sl-3

Vir: Tehnični priročnik EDER

Ko so določeni vsi parametri raztezne  posode, je potrebno narediti tlačni preizkus posode in kontrolo tesnosti. S tem postopkom (če je uspešen), zagotovimo pravilno in varno obratovanje ogrevalnega sistema.

Vzdrževanje razteznih membranskih posod 

Pregledati jih je potrebno najkasneje ob začetku ogrevalne sezone . Pregled zajema sledeče:

 • zunanji pregled,
 • pregled morebitnih vidnih poškodb plašča posode (korozija),
 • pregled membrane (tesnost, prehajanje vode v plinski del posode),
 • kontrola tlaka (predtlaka, tesnost),
 • kontrola tlaka polnjenja pri ponovnem zagonu sistema.

Za več informacij in prijavo na brezplačno svetovanje pokličite tel. št.: 041 681 669

Komentarji