S košnjo lokvanjev čistimo strugo reke Rinže

0

Občina Kočevje je včeraj začela strojno košnjo na reki Rinži, s katero se bo odstranil rumeni blatnik, s čimer naj bi se zavrla njegova rast in s tem posledično zmanjšalo dodatno razpadanje odmrlega listja in korenin v reki.

Občina Kočevje je včeraj začela strojno košnjo na reki Rinži, s katero se bo odstranil rumeni blatnik, s čimer naj bi se zavrla njegova rast in s tem posledično zmanjšalo dodatno razpadanje odmrlega listja in korenin v reki.

Ocenjuje se, da je do pomanjkanja kisika v reki Rinži, kar je bil tudi vzrok večjega pogina rib, prišlo zaradi visokih poletnih temperatur, nizkega pretoka vode ter obilice hranil v reki. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe, ki so pregledale nastalo situacijo in bodo podale strokovno mnenje. Zaradi nastale situacije je Občina Kočevje v  sodelovanju in v dogovoru z Ribiško družino Kočevje pristopila k vnovični strojni košnji rumenega blatnika, ki jo izvaja podjetje Rin-sel d.o.o.. Omenjeno podjetje bo košnjo izvajalo do petka 14.8.2015 in sicer za ceno 5.612,00 EUR (z DDV). K temu strošku pa je treba prišteti še strošek odvoza pokošenega na deponijo, kar bo izvedlo podjetje Komunala Kočevje d.o.o..

Rešitev iz nastale situacije, ki je izjemna, je Občina Kočevje iskala pri številnih strokovnih službah, ki se ukvarjajo z vodami (ARSO, Inštitut za vode, Biotehnična fakulteta in inštitut, Arboretum volčji potok in drugih). Tako smo k sodelovanju pri reševanju pomanjkanja kisika v reki Rinži povabili tudi podjetje Toring turbine d.o.o. iz Kopra. Navedeno podjetje se ukvarja s proizvodnjo prezračevalcev vode “AERATOR-jev” in strokovnim svetovanjem za reševanje tovrstne problematike. Nastala situacija na reki Rinži je tudi za njih s strokovnega vidika velik izziv, zato so nam brezplačno ponudili skupino strokovnjakov za proučitev razmer in možnost pilotnega nameščanja prezračevalev vode. Trenutno se izvajajo meritve vsebnosti kisika od Karlovega mosta do zapornic. Na podlagi pridobljenih rezultatov bo sprejeta odločitev o kraju in številu nameščenih prezračevalcev vode, ki naj bi pripomogli k izboljšanju zatečenega stanja. Celostna  in trajna rešitev pa prav gotov terja izdelavo  študije ureditve celotne struge reke Rinže in ukrepov za izboljšanje njenega stanja.

V zvezi z navedenim je Občina Kočevje,  poleg ostalih aktivnostih, 15. aprila letos oddala prijavo na centraliziran razpis Interreg CENTRAL EUROPE  – Call 1  z naslovom TRISPAR Town river spaces revival, katerega partnerji so še  Citta di Torino, Sveučilišče u Zagrebu  Istituto Sueriore sui Sistemi Territorilai per Innovatione in nemško mesto Lübbenau. Ocenjena vrednost projekta je 1 mio EUR. V kolikor bo projekt odobren, bomo s projektnimi  aktivnostmi  pričeli 2.1. 2016.

V okviru projekta bomo poleg iskanja vzrokov za onesnaženost reke s pomočjo tujih strokovnjakov in njihovimi  dobrimi izkušnjami  poiskali učinkovite in inovativne ukrepe za zboljšanje kakovosti vode, nekatere izmed njih  pa s projektnimi sredstvi implementirali v naše okolje. Cilj projekta je izboljšanje okoljskega upravljanja mest, rek in rečnih nabrežij na občinski ravni, na trajnostni način, prizadevanje za izboljšanje kakovosti vode, oživitev degradiranih območij v bližini rek in rečnih nabrežij in s tem posledično izboljšanje kakovosti življenja državljanov.

Glavni steber projekta je Strategija za zmanjšanje evtrofikacije – procesa večanja količine biomase v vodi kot posledica povečane koncentracije anorganskih hranil (npr. nitratov infosfatov) v ekosistemu, ki nastaja zaradi  pognojevanja ali  izlivov kanalizacije.  Oblikovan bo Akcijski načrt povečevanja pretoka rek in določitev orodij za učinkovito lokalno upravljanje.

Vesna Malnar Memedovič

Komentarji