Za stvarne in donosne projekte

0

9. redna seja OS Občine Kočevje. Čas dopustov je po večini minil in nastopil je čas nove sezone občinskih sej, s prvo v ponedeljek, 12.9.2011. Da so se svetniki dodobra spočili, je bilo razvidno po, na trenutke, burnih razpravah, s sicer na dnevnem redu, ne tako žgočih tem, razen mogoče ene, in sicer poročila o izvrševanju proračuna Občine Kočevje (OK) za prvo polovico tega leta.Seja se je začela po ustaljeni praksi, s predlogi umikov z dnevnega reda. Svetnica ga. Darja Delač Felda, članica KVIAZ-a (Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja) je na podlagi utemeljenega pravnega mnenja predlagala umik celotne 6. točke dnevnega reda – predloge o odpoklicih in/ali imenovanjih predstavnikov Občine Kočevje v Komunali Kočevje, OŠ Zbora odposlancev, Glasbeni šoli Kočevje, nadomestnih predstavnikov v svetu OŠ Ljubo Šercer, PIK in OŠ Ob Rinži. Predlog je bil sprejet in tako prestavljen. Nadaljevalo se je z razširitvami, kjer je predsednik KVIAZ-a, g. Zlatko Ficko predlagal uvrstitev za imenovanje vršilca dolžnosti g. Kordiša, ki mu v tem mesecu poteče mandat v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Tudi ta predlog je bil sprejet in nato pod 3. a točko tudi potrjen.Nadaljevalo se je s potrditvijo zapisnikov predhodnih sej, pod 3. točko je bil na staro – novo izvoljen direktor Javnega zavoda za šport Občine Kočevje, g. Janez Maršič. Pod četrto točko pa je bil v prvi obravnavi predlog – Odlok o podeljevanju priznanja Občine Kočevje Deklice s piščaljo. Poročevalka in predlagateljica, ga. Lela B. Njatin, priznana pisateljica, je povedala, da naj bi se omenjeno priznanje podeljevalo za vrhunske dosežke s področij umetnosti, kulture in humanizma, po vnaprej strogo kvantificiranih kriterijih. Čeprav je bil predlog  sprejet za nadaljnje obravnavanje, se je hkrati slišalo kar nekaj negodovanj, tako glede zgodnega nastanka samega Jarmovega dela, kot tudi zakaj ne dodeljujemo občinskih priznanj na področjih športa ali gospodarstva. Vendar pa je slednje očitno stvar tistega, ki predlaga.Peta točka se je nanašala na odlok o organizaciji občinske uprave. Slišati je bilo moč vrsto kritik, predvsem glede novih zaposlovanj, kljub nasprotnim priporočilom države ter nejasnosti oz. nespecificiranja predloga. Župan je ob tem odgovoril, da je trenutna občinska struktura za uresničevanje idej nezadostna  in da se tako ustanavljajo oz. dopolnjujejo tri nove organizacijske enote, in sicer enota za družbene dejavnosti, finance in oddelek za okolje in prostor. Predlog je bil sprejet.Vsebina sedme točke je bila poročilo o izvrševanju proračuna. Župan je predstavil bilance, pozitivno likvidnost občine, relativno majhno zadolženost – glede na ostale občine (okoli 5.000.000 €) in pri tem izpostavil izključno namensko (realizacijsko) zadolževanje. Ob tem je hkrati opozoril na tri glavna odstopanja investicij (širokopasovne povezave so na sodišču; Kohezija- 2. faza (Šalka vas), se je zapletlo pri seštevanju garancij s strani bank izvajalcu – CGP Novo Mesto ter izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga vas – Livold, kjer so v postopkih pritožb neizbranih izvajalcev). Župan je jasno povedal, da zna naš birokratsko-pravni red biti zelo tog, včasih tudi malo nerazumen, zato pa se mu je vseeno potrebno prilagajati in se predvsem na negativnih izkušnjah učiti za naprej.  Z opozicijo se je pri tem tudi strinjal, da pri prodaji zemljišč nismo dosegli tistega, kar smo začrtali (okoli 2 mio € prihodkov), da imamo slabe investicije in da posledično ni novih delovnih mest. Svetnik g. Veber je ob tem spomnil še na neizvedeno mestno ploščad, slabo črpanje evropskih sredstev in na visoke izdatke Komunali Kočevje. Župan je pomiril, da denar za mestno ploščad ostaja za črpanje naslednje leto ter da bomo glede črpanja evropskih sredstev pravi preboj doživeli s Kogeneracijo, s katero bomo pridobili okoli 10 mio € evropskih sredstev. Izdatki za komunalo pa so pač takšni,i kakršni zaenkrat so. Svetnik g. Marko Vizjak je pri tem predlagal tudi, glede na več ali manj ponavljajoče se teme iz gospodarstva, da bi bilo bolje dejansko slišati in prisluhniti potencialnim gospodarstvenikom za konkretne zadeve. Pri tem je tudi poudaril na pomen, pred kratkim na spletni strani ustanovljenega SUPERVIZOR-ja. Hkrati pa se sliši spodbudno, kar je povedala podžupanja ga. Lili Štefanič, da bi rada videla, da se ustanovi Zavod za turizem in kulturo, ki bi imel zaposlene projektne menedžerje za prijavljanje in delanje na izvedbah projektov. Velikokrat se namreč zgodi, da projekt ni odobren, samo zaradi tehnične-slovnične pomanjkljivosti, kakor je vejica.Osma točka je bila novelacija investicijskega programa za projekt rekonstrukcije poslovnega objekta na Ljubljanski cesti 9 (stara policija). Na naslov se zaradi nezadostnih prostorov seli in jih najema Center za socialno delo Kočevje (CSD). Odbor za finance in gospodarstvo  je ob tem dodal dva ključna pomisleka, in sicer to, da je to velika investicija (dobrih 736.000 €) za občino ter da zaradi objekta, ki je pod spomeniškim varstvom, da se ga na žalost oz. je zelo draga dodatna izolacija. Kljub temu je odbor odlok sprejel. Pri tem je župan investicijo upravičil s 16-letno dobo odplačila.Zadnja točka dnevnega reda je bila seznanitev s prenehanjem g. Marjana Blatnika v delovnem telesu OS, iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na koncu dnevnega reda pa je župan lepo povabil na naslednjo sejo, ki bo 26.9. 2011, izjemoma in predčasno ob 17. uri, saj bo takrat Kočevje gostilo župana Gussing, malega mesteca na meji med Avstrijo in Madžarsko, ki bo predstavil njihovo zgodbo o uspehu Kogeneracije.Sergej Ambrožič 

Komentarji